Simpozij

Poslovna Psihologija

 

U organizaciji Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  Univerziteta u Travniku,  u Sarajevu održan 4. Međunarodni naučnostručni simpozij

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, članica prvog nezavisnog Univerziteta u Travniku,   17. i 18. maja  2013. god. u Sarajevu je uspješno organizovao četvrti Međunarodni naučnostručni simpozij na temu “Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji  prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja”.

Ovogodišnji Simpozij imao je četiri tematske cjeline i to:

–       inovacije u reformi nastavnih planova i programa u skladu sa Bolonjskim procesom,

–       doprinos inovacija u nastanku i razvoju poduzetničkih ideja i korporativnom poduzetništvu,

–       moguće inovacije u turizmu i

–       interni i eksterni faktori ekonomske krize  i mogući doprinos inovacija u njhivom rješavanju.

Njegov osnovni cilj jeste da ponudi moguće inovacije u ovim oblastima kao bitan iskorak  izlaska iz postojećeg stanja, ublažavanja  ili potpunog eliminisanja negativnih efekata krize i recesije.

Simpozij, međunarodnog karaktera, privukao je pažnju brojnih stručnjaka, eminentnih profesora iz BiH i zemalja regiona, koji su svojim učešćem potvrdili značaj održavanja ovakvih naučnostručnih skupova, ali i ukazali na značaj inovacija  kao izuzetno značajnog  faktora u prevazilaženju krize.

Nakon svečanog obraćanja rektora Univerziteta u Travniku,  prof.dr. Rasima Dacića, povjerenje da uvodnim izlaganjem na temu  “Razvoj modela  preduzetnog univerziteta na prostoru zapadnog Balkana” ozvaniči početak radnog dijela Simpozija,  ukazano je dugogodišnjem profesoru Univerziteta u Beogradu i dekanu i osnivaču Beogradske bankarske akademije prof.dr. Hasanu Haniću. Inače na dvodnevnom Simpoziju  učešće je uzelo više od pedeset (50) učesnika,  a na održanim sesijama prisutni su upoznati sa radovima  trideset i dva izlagača (32).

Treba napomenuti da je u okviru dvodnevnog Simpozija održan i okrugli sto na temu “Doprinos inovacija kvalitetnom razvoju poduzetništva na bazi klastera u okviru korporativnog poduzetništva regiona”, nakon čega su uzvedeni zajednički zaključci sa ovog naučnog skupa.

O kvalitetu svega prezentiranog , prema riječima predsjednika Organizacionog odbora Simpozija prof.dr. Zećira Hadžiahmetovića u dovoljnoj mjeri svjedoči i objavljeni   “Zbornik apstrakata”, ali i  radovi koji će biti objavljeni u “Univerzitetskoj hronici” , časopisu Univerziteta u Travniku indeksiranom u nekoliko baza podataka.

Ceremonijom uručenja certifikata  izlagačima i učesnicima završen je 4. Međunarodni simpozij na temu “Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja ” koji se u organizaciji Univerziteta u Travniku Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju uspješno održao u Sarajevu.

Realizaciji Simpozija pomogli su pokrovitelji  Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, hotel “Hollywood”, medijski pokrovitelji radio “Kameleon”  i radio “M”, srebreni sponzor Mesna industrija “Bajra”  i zlatni sponzor, nova mobilna mreža u BiH  “Izi mobil”.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju posebnu pažnju posvećuje organizovanju akademskih i profesionalnih skupova u vidu simpozija i konferencija. U proteklom periodu održana su tri takva skupa, i to:

 1. Međunarodni simpozij pod nazivom ¨Prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i novi modeli upravljanja razvojem turizma ¨, održan na Vlašiću, 14. i 15. marta 2008. godine;
 2. Međunarodni naučno-stručni skup pod nazivom ¨ Evaluacija prirodne i kulturno-historijske baštine u funkciji razvoja turima sa posebnim osvrtom na grad Visoko i Centralnu Bosnu ¨, održan u Visokom, 15. i 16. oktobra 2009. godine;
 3. Međunarodna konferencija pod nazivom ¨Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju savremenog turizma¨, održan u Neumu, 24. i 25. septembra 2010. godine.
 4. Međunarodni naučnostručni simpozij pod nazivom “Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja”, 17. i 18. maja 2013. godine.

Održavanje sličnih skupova planirano je i u narednom periodu u skladu sa akademskim kalendarom. Realizacijom ovakvih skupova Fakultet ima za cilj usavršavanje znanja učesnika kao i doprinos razvoju uže i šire društvene zajednice.
Radovi učesnika su objavljeni u časopisu Univerzitetska hronika. Jedan od osnovnih ciljeva radova objavljenih u ovom časopisu jeste afirmacija novog pristupa menadžmentu u turizmu: internacionalnog, etičkog, ekonomskog, tehničko-tehnološkog, inovacijskog, informatičkog, kulturnog, historijskog. Na ovaj način raspoloživi resursi naše zemlje biće prikazani u novom svjetlu što će doprinijeti bržem prevazilaženju negativnih efekata recesije i povećanju ekonomskog rasta i prosperiteta.

 

 1. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
 2. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
 hronika univerz  uni hronika1
 „Prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i novi modeli upravljanja razvojem turizma“ Vlašić, 15. i 16. mart 2008.  “Evaluacija prirodne i kulturno-historijske baštine u funkciji razvoja turizma, sa posebnim osvrtom na centralnu Bosnu”, Visoko, 15. i 16. oktobar 2009.
3. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA:
4. MEĐUNARODNI
NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ
 hotel neum Slika naslovnice
„Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma“ 25. i 26. Septembar 2010.god. „ “Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja.”, 17. i 18. Maj 2013.

 

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku nosilac je svih aktivnosti te ukupne organizacije Petog međunarodnog naučnostručnog  simozija na temu

KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE U RAZVOJU

TURIZMA I PRATEĆIH DJELATNOSTI”.

Uspješnim organizovanjem dvodnevnog Simpozija, koji se održavao u Sarajevu i Kiseljaku, te nizom drugih prigodnih sadržaja, Fakultet je obilježio izuzetno značajan jubilej – 10 godina uspješnog rada i djelovanja u akademskom prostoru BiH.

U prisustvu brojnih gostiju te eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, Simpozij je svečano otvorio rektor Univerziteta u Travniku prof. dr. Rasim Dacić, koji je između ostalog napomenuo:

  “Tema ovogodišnjeg Simpozija je pažljivo birana, s obzirom  na to da podaci govore da BiH može značajno poboljšati svoju poziciju na regionalnom tržištu izgradnjom turizma višeg kvaliteta, s inovativnim konceptima. Turizam jeste strateška grana privrede i upravo, kao takva, zahtijeva sasvim nov i ambiciozan odnos prema njoj. U tom pravcu, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju redovno organizuje međunarodne simpozije i konferencije iz raznih naučnih oblasti, a ove godine to je turizam”.

Prema riječima predsjednika Organizacionog odbora prof. dr. Fuada Bajraktarevića na ovogodišnjem Simpoziju  podneseno je više od 20 vrlo interesantnih apstrakata  čiji će radovi biti objavljeni u indeksiranom časopisu „Univerzitetska hronika“ Univerziteta u Travniku, koji izlazi od početka rada Univerziteta.

U okviru Simpozija, pod predsjedavanjem prof. dr. Zećira Hadžiahmetovića održan je i Okrugli stol  na kome je dat veliki broj prijedloga i poruka, koje će biti upućene nadležnim  državnim institucijama kao rješenja koje s ciljem poboljšanja postojećeg stanja nudi nauka:

 1. U uslovima ekonomske krize i recesije svi subjekti u društvu treba da učine dodatni napor za izlazak iz krize. Prirodna, kulturno-historijska i društvena baština koju smo „posudili“ od budućih generacija i koja treba da im bude vraćena u uvećanom obliku, je bogata i može biti značajan generator izlaska iz krize i ubrzanog razvoja, a posebno turizma i pratećih djelatnosti.
 2. Prirodna, kulturno-historijska i društvena baština se nedovoljno štite, a ne postoji ni krovni zakon, niti odgovarajući provedbeni akti na nižim nivoima i sveobuhvatna okolišna analiza, a postojeće strategije se nedovoljno poštuju i sprovode. To je jedan od razloga nedovoljne participacije u IPA i drugim fondovima, a i nedavne ekološke katastrofe koja je zadesila našu zemlju. Stoga,  potrebno je što prije donijeti zakonske okvire i zakonske podakte za zaštitu kulturno-historijske baštine, kao i zakonske akte i podakte vezane za turizam i prateće djelatnosti u turizmu Zbog razjedinjenosti ekološke politike, koja je reaktivna, umjesto proaktivna, preventivna i strateška, predlaže se organizovanje turističke agencije na nivou BiH, čiji bi jedan od zadataka bio i zaštita prirodne, kulturno-historijske i društvene baštine. Pored agencije za turizam, predloženo je i osnivanje Agencije za zaštitu voda i šuma i Agencije za zaštitu vazduha kao koordinacionih tijela na državnom nivou.
  1. Učesnici Simpozija ukazuju na nedovoljno korištenje kompetitivnih prednosti u turizmu, nedovoljno se radi na podizanju turističke svijesti i svijesti za razne vrste zaštita od pojedinačne, kolektivne, zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa koje je posijano po Bosni i Hercegovini koja je uvijek bila ugrožavana sa svih strana. S toga i obrazovanju za zaštitu treba pokloniti veću pažnju.
  2. Posebno se ukazuje na nepostojanje sistema evidencija kulturno-historijskih znamenitosti i turističkih proizvoda, obračuna troškova, procjene i revalorizacije i finansiranja propulzivnih projekata i poduzetništva u turizmu.
  3. U cilju davanja svoga doprinosa zaštiti prirodne, kulturno-historijske i društvene baštine i razvoju turizma Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku će, u okviru svog Instituta, organizovati: edukaciju iz ekološkog i turističkog menadžmenta, kurseve za razne vrste zaštite, pomoć općinama pri izradi okolinskih analiza priridne, kulturno-historijske i društvene baštine i organizovanju posebnog seminara sa međunarodnim turističkim agencijama o našoj prirodnoj, kulturno-historijskoj i društvenoj baštini i turističkim mogućnostima, radi unapređenja incoming turizma. Dat je i prijedlog za osnivanje Instituta u okviru Univerziteta koji bi se bavio analizom i praćenjem rada agencija i služio kao baza za provjeru i upute za dalji rad istih.

Dvodnevni Simpozij u organizaciji Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku završen je svečanim uručenjem certifikata njegovim  učesnicima.

Dokumenti:

pdfPrvo_obavještenje
pdf321_Upute_autorima_za_pisanje_radova

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku nosilac je svih aktivnosti, te ukupne organizacije 6. Međunarodnog naučnostručnog  simpozija na temu

“Ekonomski razvoj i preduzetništvo – perspektive i izazovi“

Uspješnim organizovanjem dvodnevnog Simpozija, koji se održavao na Vlašiću u konferencijskoj sali hotela „Blanca“, te nizom drugih prigodnih sadržaja, Fakultet je obilježio izuzetno značajan jubilej – 12 godina uspješnog rada i djelovanja u akademskom prostoru BiH.

U prisustvu brojnih gostiju te eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, Simpozij je svečano otvorio dekan Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku prof. dr. Namik Čolaković. Prigodnim riječima se obratila predsjednica Organizacijskog odbora doc. dr. Sabina Šehić – Kršlak i predsjednik poslodavaca FBiH gospodin Safudin Čengić. Na ovogodišnjem Simpoziju podneseno je više od 35 vrlo interesantnih apstrakata čiji će radovi biti objavljeni u indeksiranom časopisu „Univerzitetska hronika“ Univerziteta u Travniku, koji izlazi od početka rada Univerziteta.

U okviru Simpozija, pod predsjedavanjem prof. dr. Fuada Bajraktarevića održan je i Okrugli stol  na temu PREDUZETNIK – PREDUZETNIŠTVO – mogućnosti, potrebe i koordinacija kroz obrazovne institucije, na kojem je iznesen veliki broj prijedloga i poruka, koje će biti upućene nadležnim  državnim institucijama kao riješenja koje s ciljem poboljšanja postojećeg stanja nudi nauka:

1. Prvi od prijedloga je uvođenje Dualnog obrazovanja – mogućnosti i programi – principi dualnog obrazovanja daju mogućnosti istih uslova za sve, usklađenost sa potrebama tržišta rada kao i stvarne potrebe kadrova za poslodavace, mogućnost pristupa različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i mogućnosti na višem nivou obrazovanja, sloboda izbora zanimanja, te povezanost kroz zajednički interes – partnerstvo između svih relevantnih organa. Stoga se predlaže otvaranje EDUKACIJSKOG CENTRA – institucija koja treba da poveže i koordinira pet ključnih komponenti usmjerenja i obrazovanja u FBiH:

 1. Kantonalna Ministarstava obrazovanja,
 2. tržištem rada,
 3. poslodavace, zavod za zapošlavanje (prekvalifikacije, dokvalifikacija, obuka i praksa),
 4. srednje i osnovne škole (usmjerenja i informisanje potreba tržišta određenih kadrova za roditelje i učenike),
 5. Univerziteti i fakulteti (kvalifikacije, certifikati i potrebne obuke svih nivoa menadžmenta),

2. Hitan strateški razvojni plan i podrška IT sektoru (Informacijski i komunikacijski sektor), obzirom da se radi o jednom je od najbrže razvijajućih privrednih sektora u BiH i nudi velike mogućnosti za zapošljavanje mnoštva nezaposlenih mladih, čime bi se bar donekle spriječio njihov odlazak iz zemlje, a druga glavna karakteristika, doprinosi opštem povećanju BDP-a BiH.

3. Na osnovu pokazatelja o nezaposlenosti u FBiH, u odnosu na osnivanje preduzeća – (komparativni podaci BiH, Evropa i Centralna Azija, zemlje OECD) i procedura osnivanja preduzeća u BiH – trajanje i cijena (Izvještaj “Doing Business” za 2016. godinu) kao i ključnih osobine preduzetnika, dolazimo do jedinstvenog zaključka da je obrazovanje i edukacija – potreba svih, kao i jednostavnije procedure za pokretanje biznisa i direktno finansiranje i pomoć kako preduzetnika tako i početnika u biznisu, kroz jasno definisana finansijska sredstva i projekte od interesa za Vladu FBiH, samim tim ćemo povećati zaposlenost, finansirati i podsticati zanimanja koja su u skladu sa potrebama tržišta, a uporedo s tim, usmjeravati privredu i ekonomiju u pravom smjeru i proporcionalno rješavati problem sive ekonomije.

4. Ured koordinatora za reformu javne uprave pokrenuo je projekat Javno – privatno partnerstvo u BiH, čiji su glavni korisnici vlade Federacije BiH, Republika Srpska i Distrikt Brčko BiH. Nesporno je da je javno-privatno partnerstvo važan finansijski instrument koji bi mogao poboljšati ili rasteretiti javnu potrošnju i privući nove investicije. Činjenicom da se realizacijom projektnog zadatka stvara ambijent i okruženje za nove invisticije i saradnju privatnog i javnog sektora, predlažemo jedinstven pravni okvir koji će regulisati interes, kako uspješnih privatnika, tako i interes javnih preduzeća. Treba dozvoliti da naši uspješni privrednici investiraju u zajedničke institucije i preduzeća, te da pokrenu poslovanje preduzeća koja su na rubu propasti, zbog dvostruke dobiti:

 1. profit i kapital ostaje u BiH, i
 2. povećanja broja zaposlenih

Obzirom da Republika Srpska i Distrikt Brčko BiH imaju Zakon o javno-privatnim partnerstvima, nadamo se i predlažemo da i Vlada FBiH usvoje isti Zakon.

Predavanje na Simpoziju je održala i istaknuta studentica Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, gospođa Adisa Tufo, dobitnica prestižnog priznanja „Naj žena XXI vijeka“. Dvodnevni Simpozij u organizaciji Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku završen je svečanim uručenjem certifikata njegovim  učesnicima.