I CIKLUS

Poslovna Psihologija

DODIPLOMSKI STUDIJ

 

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na dodiplomskom studiju (I studijski ciklus) jest 30 ECTS studijskih bodova, a za cijelu akademsku godinu 60 ECTS. Da bi uspješno završio dodiplomski studij, student mora u toku ovog ciklusa skupiti ukupno 180 ECTS studijskih bodova.

 

Broj ECTS bodova za pojedinačne predmete utvrđen je u skladu s brojem sati studentskog opterećenja potrebnog za usvajanje predviđenoga gradiva (uključujući kako broj sati nastave tako i broj sati individualnog rada studenta).

Tokom dodiplomskog studija student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom I. ciklusa studija psihologije, tj. dodiplomske faze, polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koje ih osposobljavaju za uspješan nastavak studiranja psihologije (i drugih sličnih studija).

U skladu sa evropskim standardima, ovaj program ne pruža nužne kompetencije za samostalno obavljanje psihološke prakse bilo koje vrste. Nakon završenog dodiplomskog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, ali se ne mogu baviti stručnim poslovima psihologa.

 

Ako student odluči nastaviti studij na sljedećem nivou, diplomskom, može se uključiti na studijske programe u području društvenih nauka i obrazovanja u svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini kojima je osnovno opredeljenje psihologoja, menadžment, sociologija, socijalni rad, antropologija, pedagogija, filozofija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, predškolski odgoj, razredna nastava, informacijske znanosti, ekonomija, novinarstvo i dr.

 

U toku dodiplomskog studija student će ukupno odslušati i položiti 36 jednosemestralnih predmeta. Na završetku dodiplomskog studija predviđena je i izrada završnog dodiplomskog rada. Njegovom izradom i prezentacijom na javnoj prezentaciji student završava studij i stiče stručni naziv bakalaureat Menadžmenta i poslovne ekonomije, smjer Poslovna psihologija.
U okviru Smjera za poslovnu psihologiju biće otvoren Centar za istraživanje ljudskih resursa i Centar za mentalno zdravlje. Oba koncepta imaju za cilj da organizacijom naučnog i stručnog bavljenja psihologijom uz eminentne stručnjake iz regiona, omoguće našim studentima sticanje adekvatnih praktičnih znanja i iskustava vezanih za odabrana područja izučavnja.
 

PRVA GODINA

Opšta psihologija

Uvod u ekonomiju

Ekonomika preduzeća

Metodologija naučnih istraživanja

Osnovi menadžmenta

Motivacija i emocije

Statistika

Odabrana poglavlja razvojne psihologije

Osnovi marketinga

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Poslovni strani jezik

Psihologija ličnosti

 

DRUGA GODINA

Poslovne finansije

Poslovna etika

Ponašanje potrošača

Savremeni menadžment

Klinička psihologija

Poslovni strani jezik

Menadžment ljudskih resursa

Psihometrija

Psihopatologija

Strateški menadžment

Psihologija sporta

Multivarijantna statistika

 

TREĆA GODINA

Psihologija menadžmenta

Socijalna psihologija

Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje

Stres menadžment

Imidž,upravljanje ugledom organizacije i lobiranje

Poslovno pravo

Psihologija komuniciranja

Profesionalna selekcija i razvoj kadrova

Konflikt menadžment

Forenzična psihologija

Mentalno zdravlje