O FAKULTETU

Poslovna Psihologija

 

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je 2006. godine pod nazivom Fakultet za menadžment i turizam. Fakultet je članica Univerziteta u Travniku u čijem sastavu se nalaze još pet fakulteta. U septembru 2010. godine okončan je proces integracije, čime je Univerzitet u Travniku postao jedna od rijetkih visokoškolskih ustanova koja je uspjela odgovoriti zakonskim odredbama predviđenim Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Rad Fakulteta usmjeren je na povećanje nivoa uslova u kojima se odvija nastavni proces, kao i povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa osiguranjem kvalitetnih predavača iz različitih tematskih oblasti.

Primarni ciljevi osnivanja ovog Fakuteta prije svega su bili: afirmacija nauke i Travnika kao univerzitetskog grada koji je prije 150 godina bio sjedište kulturnih i političkih dešavanja, razvoj preduzetništva, formiranje preduzetničke inicijative, implementacija savremenog menadžmenta u svim privrednim granama, te razvoj turizma kao strateške djelatnosti za koju grad Travnik, Srednjobosanski kanton i cijela Bosna i Hercegovina imaju velike mogućnosti.

Od akademske 2010/2011. godine nastava se pored Travnika održava i u Kiseljaku.

Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa – I, II i III ciklusa studija.

Organizacija studija

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:

Prvi (I) ciklus ‒ dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment (3+2),
 • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
 • Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2),
 • Poslovna informatika (3+2),
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).
 • Poslovna psihologija (3+2)

Nakon završenog prvog (I) ciklusa studenti stiču (u zavisnosti od studijskog programa za koji su seopredijelili) slijedeća zvanja: bachelor menadžmenta u ekonomiji (za smjer Opći menadžment), bachelor menadžmenta u bankarstvu i osiguranju, bachelor poslovne ekonomije, bachelor poslovne informatike, bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, te bachelor poslovne informatike.

Drugi (II) ciklus ‒ postdiplomski studij/master studij – sa sljedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment (3+2, 4+1),
 • Finansijski menadžment; (3+2, 4+1),
 • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
 • Poslovna psihologija (3+2),
 • Zdravstveni menadžment (3+2, 4+1).

Drugi ciklus studija traje jednu (1) ili dvije (2) godine, nakon čega kandidat stiče zvanje magistra menadžmenta i poslovne ekonomije sa naznakom uže naučne oblasti.
Treći (III) ciklus ‒ doktorski studij sa slijedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment,
 • Poslovna ekonomija,
 • Kvantitativna ekonomija,
 • Poslovna psihologija.

Misija Fakulteta je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom akumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumijevanje bližeg i šireg okruženja, daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Vizija Fakulteta je da bude prepoznat kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgradi i održava vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i različitih kurseva i seminara, obezbijedi esencijalna različitost i konkurentska prednost Fakulteta u odnosu na druge obrazovne i naučno-istraživačke institucije u zemlji i regionu.

U okviru Fakulteta formiran je Institut koji se bavi stručnim i naučnim istraživačkim radom intenzivno saradjujući sa privrednim subjektima iz regiona i drugim naučnim institucijama.

Fakultet okuplja veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti menadžmenta i ekonomije, turizma i drugih srodnih disciplina, posjeduje savremeno opremljeni prostor na atraktivnoj lokaciji, veliki bibliotečki fond i informatički centar, kao i razne kulturno – obrazovne sadržaje.

U okviru aktivnosti Fakulteta organizuje se naučno-stručni skup posvećen savremenim tendencijama razvoja menažmenta i turizma, te izdaje naučno-stručni časopis «Univerzitetska hronika» koji okuplja veliki broj referentnih istraživača iz zemlje i inostranstva.

Studiranjem na Fakultetu studenti stiču nova znanja, uspješno ih implementiraju u praksi i doprinose ukupnom razvoju akademske zajednice koja svojim djelovanjem struktuira i utiče na razvoj savremenih tehnoloških tendencija.

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da budete dio naše zajedničke budućnosti.

Mi idemo dalje..