Kodeks ponašanja

Poslovna Psihologija

kodeks

Na osnovu ĉlana 26. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta na svojoj sjednici održanoj 20.04.2011. godine, usvojilo je:

Dokumenti:
pdf325_Kodeks__ponašanja_studenata