I CIKLUS

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:

Prvi (I) ciklus ‒ dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:

  • Opći menadžment (3+2),
  • Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),
  • Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2),
  • Poslovna informatika (3+2),
  • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).
  • Poslovna psihologija (3+2)

Nakon završenog prvog (I) ciklusa studenti stiču (u zavisnosti od studijskog programa za koji su seopredijelili) slijedeća zvanja: bachelor menadžmenta u ekonomiji (za smjer Opći menadžment), bachelor menadžmenta u bankarstvu i osiguranju, bachelor poslovne ekonomije, bachelor poslovne informatike, bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, te bachelor poslovne informatike.

pdfPREUZMI DOKUMENT I CIKLUS STUDIJA