SMJER ZA POSLOVNU PSIHOLOGIJUOsnovni razlog za pokretanje studija Poslovne psihologije proističe iz činjenice da se razvoj svih oblika socijalne interakcije u savremnim korporacijama kao i razvoj modernih menadžerskih struktura bazira na poznavanju osnovnih psiholoških zakonitosti. Prema istraživanjima EFPPA (Zajednica evropskih društava psihologa) angažman psihologa će se do 2014. godine povećati za ok 25%. Diploma iz poslovne psihologije je najbolji način da se steknu poslovna znanja i vještine te omogući uspjeh u poslovnom svijetu.

Novi ekonomski razvoj u društvu zahtjeva prilagođavanje ljudi promjenama kako u organizacionom tako i u mentalnom  smislu. Potreba za boljim razumjevanjem novih društvenih zahtjeva kao i otkrivanjem  ponašanja koje će osigurati adekvatan odgovor na nove izazove, postaju imperativ ljudskog razvoja. Ovaj proces će biti izazovan kako za individuu tako i za društvo u cjelini. Psiholozi imaju izuzetno značajnu ulogu u olakšavanju tog procesa za djecu i odrasle, te je stoga jedan od ciljeva ovog smjera priprema naših studenata za ovaj proces. 

Tokom  prve dvije godine studija, studenti Poslovne psihologije dobijaju opšta znanja  iz elementarnih psiholoških područja sa posebnim osvrtom na menadžment kao i na pravne i ekonomske nauke. U završnoj godini dodiplomskog studija opredeljuju se za jedan od pet modula:

 • Organizacijska psihologija
 • Psihologija socijalnih grupa
 • Poslovna psihologija u javnoj upravi
 • Psihologija sporta
 • Psihologija komuniciranja

 

Stečena znanja omogućuju  psihologu  zapošljavanje  u  različitim  sferama  društvenih djelatnosti i institucija, u proizvodnim radnim organizacijama, u pravosuđu, centrima za rad sa maloletnicima, terapijskim zajednicama, pri zavodima, bankama i različitim korporacijama u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, u javnoj upravi, te vojsci, policiji,  i sl.

U okviru poslovne psihologije, psiholog se bavi psihofiziološkim i organizacijskim aspektima rada. Krajnji cilj je humanizacija rada sa ljudima uz postizanje što veće  efikasnosti i ostvarivanja maksimalnog individualnog i kolektivnog potencijala.

Da  bi se ovaj cilj postigao, polaznici studija Poslovne psihologije će biti osposobljeni da:

 • Sprovode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju
 • Analiziraju  i unapređuju rad  i  zadovoljstvo radnika
 • Vrše profesionalnu selekciju i orijentaciju
 • Motivišu i rukovode
 • Unapređuju komumikološke interakcije
 • Primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga
 • Prate napredovanje zaopslenih
 • Dijagnosticiraju i daju riješenja
 • Sprovode istraživanja
 • Obavljaju psihoterapijsku praksu
 • Rade sa posebnim socijalnim grupama
 • Uspostavljaju specifičnu naučnu i stručnu interakciju psihologije sa drugima naučnim disciplinama poput menadžmenta, prava i ekonomije.

Osim navedenog, psiholozi sa ovim profilom će moći da se angažuju u svim onim institucijama gdje je neophodan razvoj ljudskih resursa kao i rad sa grupama specifične profilizacije.

Osnov za uspješan rad  na  ovako  raznorodnim   područjima   psiholozi dobijaju  sticanjem opštih znanja  iz  savremene   psihologije i menadžmenta.  Ovakvo obrazovanje daje  stručnjaka koji može uspješno djelovati u različitim  područjima  ljudskih djelatnosti. Usmjerenja za  rad  u  određenim područjima primijenjene psihologije stiču se na  diplomskim  studijima, nakon čega slijedi obrazovanje u praksi pod mentorstvom iskusnih psihologa.

Studij psihologije, koji se ovdje predlaže, utemeljen je na savremenim naučnim spoznajama u području psihologije i menadžmenta, koje su osnova za naučni i praktični rad u područjima u kojima je poslovna psihologija zastupljena. Koncepcija studija usklađena je sa evropskom koncepcijom studija psihologije, koja se zasniva na Bolonjskoj deklaraciji.

Ovaj studijski program priprema će pojedince za rad u institucijama i organizacijama kroz provođenje psiholoških usluga.
Profilizacija naših polaznika prejudicira ostvarivanje saradnje sa svim institucijama na području BiH, koje pružaju mogućnost sticanja praktičnih znanja na temelju teorijske paradigme koju studenti izučavaju u okviru predviđenog plana i programa. Saradnja sa organizacijama i institucijama (Sudstvo, Tužilaštvo, Centri za socijalni rad, Ministarstva, Terapeutske ustanove, Mediji, Državna služba i javna uprava, Policija, Vojska, Institucije i sistemi koje se bave odnosima s javnošću, Sportski kolektivi i dr.) biće ostvarena kroz stručnu praksu koju će naši studenti obavljati, a na osnovu Protokola o saradnji koji naš Fakultet ima ostvaren sa istim.

 

NAZIV STUDIJA

Dodiplomski studij Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  - smjer Poslovna psihologija
Nositelj dodiplomskog studija Poslovne psihologije je Univerzitet u Travniku,  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

TRAJANJE STUDIJA I USLOVI UPISA

Jednopredmetni studij psihologije traje pet godina i to u dva ciklusa:

 • ciklus Dodiplomski studij - 6 semestara (tri godine)
 • ciklus Diplomski studij - 4 semestra (dvije godine) s tim što će se diplomski studiji organizovati nakon završetka prve generacije dodiplomskog studija.

Na dodiplomski studij psihologije mogu se upisati kandidati koji su:

 • završili četverogodišnju srednju školu
 • prijavili se na konkurs za upis na dodiplomski studij psihologije
 • položili prijemni (kvalifikacioni) ispit


DODIPLOMSKI STUDIJ


Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na dodiplomskom studiju (I studijski ciklus) jest 30 ECTS studijskih bodova, a za cijelu akademsku godinu 60 ECTS. Da bi uspješno završio dodiplomski studij, student mora u toku ovog ciklusa skupiti ukupno 180 ECTS studijskih bodova.

Broj ECTS bodova za pojedinačne predmete utvrđen je u skladu s brojem sati studentskog opterećenja potrebnog za usvajanje predviđenoga gradiva (uključujući kako broj sati nastave tako i broj sati individualnog rada studenta).

Tokom dodiplomskog studija student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom I. ciklusa studija psihologije, tj. dodiplomske faze, polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine, koje ih osposobljavaju za uspješan nastavak studiranja psihologije (i drugih sličnih studija).

U skladu sa evropskim standardima, ovaj program ne pruža nužne kompetencije za samostalno obavljanje psihološke prakse bilo koje vrste. Nakon završenog dodiplomskog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, ali se ne mogu baviti stručnim poslovima psihologa.

Ako student odluči nastaviti studij na sljedećem nivou, diplomskom, može se uključiti na studijske programe u području društvenih nauka i obrazovanja u svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini kojima je osnovno opredeljenje psihologoja, menadžment, sociologija, socijalni rad, antropologija, pedagogija, filozofija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, predškolski odgoj, razredna nastava, informacijske znanosti, ekonomija, novinarstvo i dr.

U toku dodiplomskog studija student će ukupno odslušati i položiti 38 jednosemestralnih predmeta. Na završetku dodiplomskog studija predviđena je i izrada završnog dodiplomskog rada. Njegovom izradom i prezentacijom na javnoj prezentaciji student završava studij i stiče stručni naziv bakalaureat Menadžmenta i poslovne ekonomije, smjer Poslovna psihologija.

U okviru Smjera za poslovnu psihologiju biće otvoren Centar za istraživanje ljudskih resursa i Centar za mentalno zdravlje. Oba koncepta imaju za cilj da, organizacijom naučnog i stručnog bavljenja psihologijom, uz eminentne stručnjake iz regiona, omoguće našim studentima sticanje adekvatnih praktičnih znanja i iskustava vezanih za odabrana područja izučavanja.MASTER STUDIJ


Fakultet za menadžment i psolovnu ekonomiju u potpunosti je prihvatio koncept "3+2+3" što podrazumijeva trogodišnje orijentisani program sa četiri smjera. Trogodišnji program na smjeru POSLOVNA PSIHOLOGIJA završava se diplomskim radom. Student nakon završene tri godine dodiplomskog studija može da se opredeli za smjer Poslovna psihologija - Master program koji traje 2 godine – 120 kredita (tri semestra nastave i četvrti semestar – izrada magistarskog rada).

Nakon završetka Postdiplomskog/master studija na smjeru Poslovna psihologija, polaznik stiče zvanje Magistra menadžmenta i poslovne ekonomije - smjer poslovna psihologija.

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa usmjeravajući studenta prema različitim područjima poslovne psihologije ili ga priprema za naučno-istraživački rad (poslijediplomski studij).

All rights reserved. © 2011 JAF // development by AAW